2007-10-31

Nogmaals de Brabançonne


Onlangs berichtten we reeds over de problematiek van het aanleren van het vaderlands lied in het onderwijs.

Ook in andere gemeenten staat dit punt ter discussie, zo bijvoorbeeld in Jette, waar de Vlaamse schepen voor onderwijs het aanleren van het vaderlands lied in de gemeentescholen afwees, met als argument "De scholen moeten zich houden aan de leerplannen en eindtermen zoals de Vlaamse Gemeenschap die oplegt"...

In deze eindtermen is inderdaad niets terug te vinden over de Brabançonne, noch voor het basisonderwijs noch voor het secundair onderwijs, noch voor het leergebied muzische vorming, noch voor het leergebied opvoeden tot burgerzin...

Men zou kunnen denken dat dit te wijten is aan een verkrampte Vlaams-nationalistische reflex, maar ook het kunnen zingen van de Vlaamse Leeuw is niet in de eindtermen terug te vinden. Er is slechts één bondige vermelding bij de eindtermen wereldoriëntatie voor het basisonderwijs, waar vermeld staat "de leerlingen kennen de erkende symbolen van de Vlaamse Gemeenschap". Wat niet betekent dat ze de Vlaamse Leeuw ook moeten kunnen zingen... Het valt overigens op dat een dergelijke eindterm betreffende het koninkrijk België ontbreekt, hetgeen een onvergeeflijk hiaat betekent.

Het ontbreken van deze aspecten in de eindtermen is een schrijnend symptoom van de algemene intellectuele verwording van het Vlaamse onderwijs, dat op deze manier nog slechts probleemjongeren, die niet eens zonder fouten kunnen schrijven, zal kunnen afleveren.

Arm Vlaanderen!

De eindtermen zijn evenwel slechts minimumdoelstellingen, het is dus niet te verantwoorden dat een school of haar inrichtende overheid zich hier achter verschuilt om af te zien van het aanleren van het vaderlands lied als element van maatschappelijke vorming en burgerzin.


Labels: ,

2007-09-05

Brabançonne

Op het nieuws vandaag: de gemeentescholen in Ukkel zullen voortaan de Brabançonne aanleren...

Dat dit het nieuws haalt, betekent dat het om een vrij uitzonderlijk feit gaat, en dat in veel scholen het vaderlands lied NIET meer wordt aangeleerd.

Gevolg hiervan is natuurlijk de bijna spreekwoordelijke onkunde van de Belg aangaande zijn vaderlands lied, wat onlangs op pijnlijke wijze werd geïllustreerd door de formateur Yves Leterme.

Er is echter een dieper probleem: het verwaarlozen van de fundamenten van de vaderlandslievende opvoeding leidt tot een identiteitsverlies en een gebrek aan burgerzin bij de jeugd en is ontegensprekelijk één van de dieperliggende oorzaken van het jongerenprobleem in onze maatschappij. De recente steekpartij in een Gentse school is de zoveelste illustratie van dit probleem en werpt een somber licht op de toekomst van een generatie... Het ondergraven van de nationale identiteit speelt bovendien in de kaart van diegenen die de eenheid van ons land willen ondermijnen.

Vroeger was dit anders, en stond het vaderlands lied in alle klassen als eerste op het programma, samen met (althans in het officieel onderwijs), het mooie maar thans in de vergetelheid geraakte lied der officiële school. Ook waren de portretten van onze vorsten prominent in elke school aanwezig.

Het onderwijs is echter jammer genoeg gedurende de afgelopen decennia ten prooi gevallen aan opeenvolgende hervormingen die aan het onderwijsniveau geen goed hebben gedaan. Niet alleen worden maatschappelijke basiswaarden verwaarloosd, ook de kennis moet er aan geloven en moet wijken voor allerlei soorten competenties die echter niets voorstellen zonder onderliggende basis. Vorming en kennisoverdracht maken plaats voor de holle wereld van de moderne communicatie. De theoretische en praktische basis die de leerlingen bijgebracht wordt gaat erop achteruit: leerlingen kunnen zo bijvoorbeeld vaak niet meer zonder fouten schrijven. Het onderwijs brengt aldus geen jonge intellectuelen meer voort, maar potentiële probleemjongeren. Een dergelijke verspilling van menselijk kapitaal zal nefaste gevolgen hebben voor onze samenleving en vormt op termijn een bedreiging voor onze beschaving zelve.


Labels: ,